Yandex Metrica

Milyonlarca memurun beklediği çalışma için harekete geçildi: Sicil affı geliyor!

Milyonlarca memurun beklediği çalışma için harekete geçildi: Sicil affı geliyor!

Türkiye'de milyonlarca memurun beklediği sicil affı için çalışmalar başladı. Bu affın kapsamı FETÖ ve terörle bağlantılı suçları olanlar ile ağır suçlar işlemiş olanları kapsamayacak. 

Genel

21.05.2024, 18:10

2023 yılında Memur-Sen tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen Disiplin Affı düzenlemesi için harekete geçildi. Yapılacak olan çalışma FETÖ ile ilişkili olanlar, terör suçları işleyenler ve devlete karşı işlenmiş ağır suçlar dışında kalan diğer suçlardan dolayı ceza alan memurlar affedilecek.

Düzensiz göçe geçit yok! Bakan Yerlikaya rakam verdi: Bakın ne kadar göçmen yakalandı Düzensiz göçe geçit yok! Bakan Yerlikaya rakam verdi: Bakın ne... Haberi Görüntüle

31 ARALIK 2023 ÖNCESİ ELE ALINACAK 

Taslak düzenlemeye göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları tamamen affedilecek. Affa giren cezalarla ilgili olarak disiplin soruşturma ve kovuşturmaları yapılmayacak, devam eden soruşturmalar ise sonlandırılacak. Affedilen cezaların sicil dosyalarındaki kayıtları da geçersiz sayılacak. 

Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve ehliyete el koyma cezası var! Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve... Haberi Görüntüle

KİMLER BU AFFIN DIŞINDA KALACAK? 

Taslak düzenleme kapsamında, devlete karşı işlenen ağır suçlar ve terörle ilişkilendirilen suçlar dışında kalan memurlara yönelik disiplin cezaları affedilecek. Bununla birlikte, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlara ve diğer kamu görevlilerine verilmiş olan disiplin cezaları af kapsamına alınacak.

Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve ehliyete el koyma cezası var! Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve... Haberi Görüntüle

HANGİ PERSONELLER KAPSAM DIŞINDA

Ancak, bu düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ve Askeri Hakimler Kanunu'na tabi personeli kapsamamaktadır. Bu düzenleme, milyonlarca memurun sicilini temizleyerek, kamu hizmetine devam etmelerine olanak sağlayacak.

Düzensiz göçe geçit yok! Bakan Yerlikaya rakam verdi: Bakın ne kadar göçmen yakalandı Düzensiz göçe geçit yok! Bakan Yerlikaya rakam verdi: Bakın ne... Haberi Görüntüle

İŞTE AFFIN TASLAĞI 

MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler ile bu kapsamda disiplin cezası alanlar , 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve ehliyete el koyma cezası var! Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve... Haberi Görüntüle

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR

MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve ehliyete el koyma cezası var! Araç sahipleri trafikte sakın bunu yapmayın: 32.233 TL para ve... Haberi Görüntüle

AF KAPSAMI DIŞINDA KALAN PERSONEL

MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

 

 

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0

Yorumlar (0)

Zehra EVCİL

TRHaber.com - Genel


Bakmadan Geçme

Tümünü Gör ››

Loading